PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W ZWIĄZKU Z VII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I MEDYCYNY RATUNKOWEJ

GRUDZIĄDZ, 7 – 9 września 2021 r.

Procedura powstała jako wynik zaleceń Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z Głównym Inspektorem Sanitarnym na podstawie wytycznych dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich uczestników i organizatorów biorących udział w VII Międzynarodowe Sympozjum Ratownictwa Medycznego i Medycyny Ratunkowej w okresie wzmożonego zagrożenia epidemiologicznego w kraju.
 3. Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa
  i ochrony zdrowia dla wszystkich uczestników sympozjum.
 4. Opracowanie zestawu procedur kompleksowych działań i środków zapobiegawczych dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemiologicznej i obowiązujących przepisów prawa (Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego).
 5. Osobą ds. przeciwdziałania COVID-19 podczas sympozjum jest Pan Mirosław Bałka – Prezes Grudziądzkiego Stowarzyszenia Ratowników Medycznych.
 6. Miejsce sympozjum: Hotel Rudnik, ul. Miła 2, 86-300 Grudziądz
 7. ZASADY ORGANIZACJI PODCZAS REJESTRACJI UCZESTNIKÓW
 8. Uczestniczyć w sympozjum może osoba zdrowa, nie podlegająca kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 9. W miejscu rejestracji uczestnicy powinni zachować dystans min. 1,5 m od siebie.

Każdy uczestnik otrzyma do wypełnienia ankietę epidemiologiczną (załącznik do procedury).

 1. Dopuszcza się mierzenie temperatury ciała u uczestników za ich zgoda rzez wyznaczone do tego osoby za pomocą bezdotykowego termometru.
 2. Każdy z uczestników otrzyma pakiet ochronny tzn. maseczki medyczne, rękawiczki jednorazowego użytku, środek do dezynfekcji rąk jak również indywidualne materiały biurowe.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE PODCZAS TRWANIA SYMPOZJUM

 1. Na terenie sympozjum znajdują się strefy do odkażania rąk z informacją o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcją dezynfekcji rąk. Przed każdym wejściem na sale wykładową obowiązkowo należy zdezynfekować ręce.
 2. W sympozjum mogą przebywać wyłącznie osoby uczestniczące, ogranicza się do min. ilość personelu pomocniczego i pracowników do obsługi.
 3. W pomieszczeniach wspólnych uczestnicy zachowują wszelkie środki ostrożności:
 • bezpieczna odległość min.1,5 m;
 • regularne i dokładne myce rąk woda z mydłem i dezynfekcja rąk;
 • należy obowiązkowo nosić maseczkę odkrywająca nos i usta jak i również rękawiczki jednorazowego użytku pamiętając o unikaniu dotykania oczy, nosa czy ust;
 • podczas kichania lub kaszlu zachować bezpieczną odległość i odwrócić się od rozmówcy;
 • na Sali wykładowej zajmować miejsca wyłącznie siedzące odpowiednio wyznaczone z zachowaniem bezpiecznej odległości
 1. W przypadku wytapiania (zaobserwowania) u uczestnika objawów mogących wskazywać na infekcje dróg oddechowych, w tym w szczególności złego samopoczucia, gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, duszność, zaburzenia smaku, węchu to należy pozostawać w pokoju hotelowym i zagłosić ten fakt organizatorowi na nr 663 678 433
 2. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM
 3. Uczestnik sympozjum powinien zostać wcześniej poinstruowany, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinien jak najszybciej poinformować organizatora i nie uczestniczyć w spotkaniach;
 4. Uczestnik pozostaje w pokoju hotelowym i oczekuje na decyzje lekarskie;
 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Schematy:

Mycia rąk
Dezynfekcji rąk
Zakładania i zdejmowania rękawic
Zakładania i zdejmowania maseczki