Sympozjum bez noclegu

400,00 

Opłata rejestracyjna obejmuje: wstęp na poszczególne sesje naukowe, wstęp na wystawę medyczną, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, udział w Posiedzeniach Szkoleniowych, obiad, udział w wybranym warsztacie/kursie szkoleniowym (liczba miejsc jest ograniczona w poszczególnych rodzajach warsztatów/kursach – decyduje kolejność zgłoszeń).

Uwaga. Rejestracja możliwa jedynie telefonicznie pod numerem  663 678 433

Regulamin sympozjum

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

 

Regulamin VII Międzynarodowego Sympozjum Ratownictwa Medycznego i Medycyny Ratunkowej

 • 1 Przepisy ogólne
 1. Sympozjum nosi nazwę: VII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I MEDYCYNY RATUNKOWEJ zwanym w dalszej części regulaminu Sympozjum.
 2. Sympozjum odbędzie się w dniach 07– 09 września 2021 roku w Hotelu RUDNIK w Grudziądzu.
 3. Głównym organizatorem Sympozjum jest Grudziądzkie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych.
 4. Nad częścią naukową Sympozjum nadzór pełni Przewodniczący Komitetu Naukowego Sympozjum.
 5. W ramach Sympozjum odbędą się kursy szkoleniowe oraz seminaria naukowe zgodne z ogłoszonym programem naukowym.
 6. Uczestnikiem Sympozjum może być ratownik medyczny, pielęgniarka/arz, lekarz, student kierunków medycznych oraz osoby związane z ratownictwem medycznym.
 7. W Sympozjum mogą brać udział osoby towarzyszące z zastrzeżeniem, że nie mają prawa do wygłaszania prac.
 8. Warunkiem uczestnictwa w Sympozjum jest rejestracja uczestnika przez stronę internetową www.gsrm.com.pl oraz wniesienie opłaty za udział w Sympozjum, w terminie do 14 dni od rejestracji. Końcowy termin zapisów to 30 czerwca 2021 r.
 9. Za udział w Sympozjum uczestnikom przysługuje 13 punktów edukacyjnych.
 10. Każdy uczestnik Sympozjum i kursu otrzyma Certyfikat Uczestnictwa.
 11. Oficjalnym językiem Sympozjum jest język polski.
 • 2 Warunki zgłaszania prac
 1. Każdy uczestnik Sympozjum może zgłosić prace.
 2. Każdy uczestnik może być autorem/współautorem więcej niż jednej pracy.
 3. Każdy uczestnik może wygłosić nie więcej niż jedną prace.
 4. Kwalifikacje pracy na Sympozjum dokonuje Przewodniczący Komitetu Naukowego Sympozjum.
 5. Decyzje Przewodniczącego Komitetu Naukowego w zakresie kwalifikacji prac nie podlegają odwołaniu.
 6. Na Sympozjum przyjmowane będą prace kliniczne, doświadczalne i poglądowe nie publikowane wcześniej w piśmiennictwie naukowym.
 7. Streszczenie prac powinno być przygotowane w języku polskim.
 8. Wygłoszenie pracy będzie potwierdzone Certyfikatem z zawartym tematem pracy i jej autorami.
 • 3 Uczestnictwo
 1. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa jest wypełnienie formularza rejestracji (on-line) oraz dokonanie wpłaty na konto bankowe Grudziądzkiego Stowarzyszenia Ratowników Medycznych (Idea Bank SA. 58 1950 0001 2006 0314 5977 0002) w terminie do 14 dni od daty rejestracji. W przypadku braku wpłaty w w/w terminie osoba zostanie automatycznie usunięta z listy.
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 czerwca 2021 roku.
 3. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń i wpłat.
 4. Wszyscy uczestnicy Sympozjum, którzy prześlą zgłoszenie do dnia 30 czerwca 2021 roku otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, które będzie przesłane e-mailem.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Sympozjum do 30 czerwca 2021 roku organizator zwraca wpłatę za uczestnictwo w Sympozjum pomniejszoną o 30% kosztów operacyjnych. Po tym terminie opłaty nie będą zwracane.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla uczestników Sympozjum.
 7. Opłata rejestracyjna obejmuje:
 8. a) wstęp na poszczególne sesje naukowe,
 9. b) wstęp na wystawę medyczną,
 10. c) materiały konferencyjne,
 11. d) identyfikator,
 12. e) certyfikat uczestnictwa,
 13. f) udział w Posiedzeniach Szkoleniowych,
 14. g) noclegi*
 15. h) wyżywienie*
 16. i) udział w Biesiadzie Ratowniczej*
 17. j) udział w wybranym warsztacie/kursie szkoleniowym**
  * w zależności od wykupionego wariantu
  ** liczba miejsc jest ograniczona w poszczególnych rodzajach warsztatów/kursach – decyduje kolejność zgłoszeń.
 • 4 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby Sympozjum jest Grudziądzkie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych.
 2. Każdej osobie zgłaszającej się do udziału w Sympozjum przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do:
 3. a) ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
 4. b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) Organizator Sympozjum nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami konferencji.
 • 5 Postanowienia końcowe
 1. W przypadku zakłócania przyjętych norm zwyczajowych oraz rażącego łamania Regulaminu IV Letniego Ogólnopolskiego Sympozjum Ratownictwa Medycznego, organizator ma prawo do usunięcia Wystawcy lub Uczestnika z terenu Sympozjum, przez służby porządkowe.
 2. Uczestnik Sympozjum ponosi koszty naprawienia wyrządzonych szkód.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia Sympozjum. W przypadku, gdy Sympozjum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora i na które nie miał on wpływu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Sympozjum.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Wszelkie sprawy sporne Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy.

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Sympozjum bez noclegu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…